Black Curve

กรอกค่าวิเคราะห์ดินสำหรับพืชทุเรียน


ปริมาณอินทรียวัตถุ
ปริมาณฟอสฟอรัส
ปริมาณโพแทสเซียม
กรุณาเลือกวิธีการใส่ปุ๋ย   :

กรุณาเลือกชนิดปุ๋ยที่ต้องการใช้ :

แนวทางการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและพืชสำหรับทุเรียน